Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Marjolein Dikkerboom Advocatuur (gevestigd in Utrecht; KvK-nummer 65822994, hierna te noemen MD Advocatuur) aanvaarde opdrachten, eventuele aanvullende of vervolgopdrachten, overige werkzaamheden en verleende diensten door MD Advocatuur en op rechtsverhoudingen tussen MD Advocatuur en derden.

Artikel 2: Marjolein Dikkerboom Advocatuur is een eenmanszaak die voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse orde van advocaten worden gesteld.

Artikel 3: Alle opdrachten, worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door MD Advocatuur.

Artikel 4: MD Advocatuur streeft erna alle opdrachten zelf uit te voeren. Indien noodzakelijk, wegens overmacht of andere omstandigheden staat het MD Advocatuur vrij vervangingsmogelijkheden te treffen. Ook waar dit het optreden in rechte betreft. MD Advocatuur is bovendien gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze om een derde in te schakelen gebeurt waar mogelijk en redelijk in overleg met opdrachtgever, de vereiste zorgvuldigheid zal bij het inschakelen van een derde worden betracht. MD Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze vervangers of derden.

Artikel 5: Als MD Advocatuur de opdracht door overmacht geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren, mag zij de uitvoering daarvan zonder gerechtelijke tussenkomst opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder dat MD Advocatuur tot enige schadevergoeding gehouden is.

Artikel 6: MD Advocatuur verricht haar werkzaamheden uitsluitend voor de opdrachtgever: derden kunnen daar geen rechten aan ontlenen.

Artikel 7: MD Advocatuur zal haar werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld, of in geval dat sprake is van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, de hiervoor benodigde stukken (met name de toevoeging) zijn ontvangen c.q. de vastgestelde eigen bijdrage door de Raad voor Rechtsbijstand is voldaan.

Artikel 8: MD Advocatuur werkt met verschillende prijsmodellen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium dat de opdrachtgever aan Marjolein Dikkerboom Advocatuur dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief. Een percentage van 5% van het honorarium wordt in rekening gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten. Onder algemene kantoorkosten vallen kosten zoals papier, porti, telefoon, fax, kopieer- en E-mailkosten, maar ook alle overige kosten die verband houden met de serviceverlening in een zaak, alsmede alle kosten die voortvloeien uit de Boekhoudverordening van de orde van advocaten.

Artikel 9: MD Advocatuur brengt de kosten die ze maakt in het kader van de opdracht (bijvoorbeeld reis, – verblijf- en parkeerkosten), kosten van derden (bijvoorbeeld deurwaarders-, koeriers-, of vertaalkosten) en verschotten (griffierechten) inclusief Btw in rekening.

Artikel 10: MD Advocatuur zendt, tenzij anders is overeengekomen, eenmaal per maand voor haar werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Dit is een fatale termijn. Dit houdt in dat als opdrachtgever niet tijdig betaalt, hij/zij van rechtswege in verzuim is. Hiervoor is geen andere aanzegging of ingebrekestelling vereist. Vanaf dat moment is opdrachtgever de wettelijke handelsrente en 15% incassokosten verschuldigd en is MD Advocatuur bevoegd om rechtsmaatregelen te treffen.

Artikel 11: MD Advocatuur kan in geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever zonder nader overleg, aanzegging of ingebrekestelling haar dienstverlening in alle opdrachten met opdrachtgever opschorten, staken en dossiers en overige zaken van opdrachtgever onder zich houden. MD Advocatuur zal opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. MD Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die voor de opdrachtgever ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.

Artikel 12: Iedere aansprakelijkheid van MD Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door opdrachtgever betaalde factuurbedrag met een maximum van € 25.000,00.

Artikel 13. Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden ten opzichte van MD Advocatuur in verband met de verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever of een derde bekend was met of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden.

Artikel 14: MD Advocatuur is niet aansprakelijk voor de door haar ingeschakelde derden. De opdrachtgever machtigt MD Advocatuur eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

Artikel 15: MD Advocatuur zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever de van de opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 5 jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd.

Artikel 16: MD Advocatuur is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Orde van advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg met inachtneming van de privacy van de cliënt mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever plaatsvindt. Voorzover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt is MD Advocatuur hierin vrij mits het belang van de opdrachtgevers niet wordt geschaad.

Artikel 17: MD Advocatuur is gerechtigd de inhoud van een gevoerd (telefoon)gesprek vast te leggen op een geluidsdrager.

Artikel 18: MD Advocatuur heeft een procedure voor de behandeling van klachten. De klacht wordt behandeld conform de klachtenregeling welke te vinden is op de website.

Artikel 19: MD Advocatuur is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme bij bepaalde opdrachten gehouden de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en onder omstandigheden ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden.

Artikel 20: De rechtsverhouding tussen MD Advocatuur en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding zullen voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 21: De op deze site getoonde informatie is met zorg samengesteld door MD Advocatuur. MD Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door Marjolein Dikkerboom Advocatuur worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Marjolein Dikkerboom Advocatuur kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan. Mocht op deze site een onvolkomenheid worden aangetroffen, dan wordt een emailbericht bijzonder op prijs gesteld.