Klachtenregeling

Klachtenopvang Marjolein Dikkerboom Advocatuur

Als betrokken advocaat hecht ik grote waarde aan de tevredenheid van mijn cliënten. Ik zal er dan ook alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van mijn dienstverlening.

Wanneer u ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van dienstverlening of over de hoogte van de declaratie wil ik u verzoeken uw bezwaren aan mij voor te leggen. Uw bezwaren zullen als klacht worden aangemerkt en uw klacht zal worden afgehandeld volgens een procedure, die staat beschreven in mijn kantoorklachtenregeling.

Ik zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zal ik altijd aan u schriftelijk en met redenen omkleed bevestigen. Binnen vier weken kunt u mijn schriftelijk reactie op uw klacht tegemoetzien. Mocht ik onverhoopt van deze termijn af moeten wijken, dan zal ik u daarvan tijdig op de hoogte stellen, met vermelding van de reden en de termijn waarbinnen u een reactie kunt verwachten. Mocht het probleem dan nog steeds niet naar tevredenheid zijn opgelost dan kan de klacht worden voorgelegd aan de in deze zaak bevoegde Nederlandse rechter.

Het formulier voor de klachtenregeling kan hier worden gedownload.

Kantoorklachtenregeling Marjolein Dikkerboom Advocatuur

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens mr. M.K.J. Dikkerboom over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen mr. M.K.J. Dikkerboom en de cliënt.
 2. M.K.J. Dikkerboom draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze klachtenregeling is openbaar gemaakt. Mr. M.K.J. Dikkerboom wijst de cliënt voor het aangaan van de van de opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. M.K.J. Dikkerboom heeft via de algemene voorwaarden opgenomen dat uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd zal zijn kennis te nemen van een klacht die na interne behandeling niet opgelost is.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt mr. M.K.J. Dikkerboom benadert met een klacht, zal mr. M.K.J. Dikkerboom de klacht in behandeling nemen.
 2. M.K.J. Dikkerboom zal een schriftelijke toelichting geven op de klacht en zal klager ook in de gelegenheid stellen de klacht schriftelijk toe te lichten.
 3. M.K.J. Dikkerboom zal trachten samen met de cliënt tot een oplossing te komen.
 4. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht zal mr. M.K.J. Dikkerboom de klacht afhandelen, of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. M.K.J. Dikkerboom stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en mr. M.K.J. Dikkerboom het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. M.K.J. Dikkerboom neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. M.K.J. Dikkerboom is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. M.K.J. Dikkerboom houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 3. M.K.J. Dikkerboom houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. M.K.J. Dikkerboom registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. Klachten over werkwijze van/bejegening door mr. M.K.J. Dikkerboom
 4. Klachten over juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening.
 • Klachten over financiële aspecten van de dienstverlening.
 1. Klachten over de praktijkvoering in het algemeen.

Artikel 9 Preventieve actie

Na elke klacht beslist mr. M.K.J. Dikkerboom over te nemen preventieve maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

Klachtenregistratieformulier

Het onderstaande formulier voor de klachtenregeling kan hier worden gedownload.

Datum binnenkomst klacht
Naam cliënt
Nationaliteit
Adres
E-mailadres
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
Faxnummer
Dossiernummer zaak
Naam advocaat
Klachtomschrijving 
Indiening klacht[  ] mondeling[  ] schriftelijk

Onderwerp klacht

Klachten over de werkwijze van/de bejegening door mr. M.K.J. Dikkerboom
[  ]onjuiste of krenkende uitlatingen
[  ]traagheid, laksheid, onvoldoende tijd en aandacht aan de zaak besteden
[  ]onvoldoende/onjuiste informering omtrent voortgang/ consequenties van de zaak
[  ]niet of niet tijdig stukken overleggen, onjuiste gegevens verstrekken
[  ]onvoldoende belangenbehartiging/ voorbereiding ter zitting/ niet (tijdig) aanwezig zijn op zitting
[  ]handelen zonder toestemming/ overleg
[  ]belangenverstrengeling
[  ]geheimhoudingsplicht schenden, informatie doorspelen aan derden/ pers, misbruik van kennis
[  ]beïnvloeding/ misleiding wederpartij/ derden/ rechter
[  ]confraternele correspondentie/ schikkingsonderhandelingen/ andere stukken in het geding brengen
[  ]fraude, valsheid in geschrifte, overig (aanzet tot) onrechtmatig optreden/ omkoperij
[  ]klachten m.b.t. de overneming van een zaak door een andere advocaat
[  ]intimidatie, chantage, dreigementen
[  ]ten onrechte geen rechtsbijstand willen verlenen/ terugtrekken uit de zaak
[  ]afspraken niet nakomen of frustreren
[  ]zich rechtstreeks wenden tot cliënt wederpartij/ derden
[  ]overig
Klachten over juridische-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening
[  ]geen of onvoldoende rechtsmaatregelen nemen, termijnen niet in acht nemen
[  ]inhoudelijke fouten maken, onvoldoende resultaat bereiken
[  ]geen of onjuiste advisering/ te weinig kennis van zaken hebben
[  ]adviezen/ opdrachten cliënt in de wind slaan
[  ]onnodig procederen/ kansloze werkzaamheden verrichten/ klager op kosten jagen
[  ]ten onrechte overige (rechts-)maatregelen treffen
[  ]ten onrechte beslag leggen/ faillissement aanvragen
[  ]overig
Klachten over de financiële aspecten van de dienstverlening
[  ]excessief declareren
[  ]ten onrechte declareren/ voorschotten of griffierechten in rekening brengen/ verrekenen
[  ]declaratie onvoldoende specificeren
[  ]declareren, hoewel er een toevoeging is verleend
[  ]overige declaratieperikelen
[  ]cliënt niet of onvoldoende in de gelegenheid stellen gebruik te maken van de door de overheid gefinancierde rechtshulp
[  ]financiële verplichtingen ten opzichte van de wederpartij/ derden niet nakomen
[  ]overige toevoegingsperikelen
[  ]overig
Klachten over de praktijkvoering in het algemeen
[  ]onbereikbaar zijn/ telefoontjes en brieven niet (tijdig) beantwoorden
[  ]dossier niet afgeven/ stukken kwijtraken
[  ]overig
Datum van invoering klachtenbestand

Te ondernemen stappen

Door mr. M.K.J. Dikkerboom
Datum schriftelijke reactie naar cliënt

Uiteindelijke afloop van de klacht

 
Handtekeningen
advocaat:

 

Klachtenfunctionaris:

 

Het bovenstaande formulier voor de klachtenregeling kan hier worden gedownload.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.